FM305 系列


 •  
 • 产品名称
 • 纸宽
 • 电压
 • 打印速度
 • 控制板
 • 切刀选项
 • 接口
 • FM305-HS
 • 80 +0/-1
 • 3.0-5.5 V | 4.5-9.5 V
 • 105
 • no
 • Optional
 • no
 • FM305-ELC
 • 80 +0/-1
 • 3.0-5.5 V | 4.5-9.5 V | Cutter 5 V
 • 105
 • no
 • > 1 M cuts
 • no